Hidrojen Sulfid Testi

Bu test, mikroorganizmaların, sülfür içeren bazı aminoasitleri (sistin, sistein, metionin, glutation) veya bileşikler (sülfatları) ayrıştırarak hidrojen sülfür (H2S) meydana getirebilme durumlarını saptamak için yapılır.

Bu deney bakterilerin cins ve türlerini tayinde işe yarar. Sülfür içeren sistein başlıca iki tarzda ayrıştırılır.


 

Bu ikinci form, anaerobik katabolizmayı ifade eder. Besi yerinde bulunan sodyum tiosülfatın ayrışması da yandaki tarzda meydana gelir.


 

Kültürlerde oluşan hidrojen sulfiti ortaya koymak için çeşitli metal veya metaltuzları (kurşun, demir, nikel, vs) kullanılır. Bunlardan biri olan kurşun asetattan indikatör olarak fazlaca yararlanılır. Hidrojen sülfid renksiz bir gazdır.


Kurşun sulfatla birleşince kurşun sülfid meydana gelir ki bu madde siyah bir görünümdedir. Ortama indikatör olarak demir bileşiklerinin konulduğu durumlarda (örn, SIM besi yeri) demir sulfid (FeS) oluşarak siyah renk teşekkül eder. Hidrojen sulfid deneyinde, ya besi yerinden dışarı çıkan veya besi yeri içinde kalan hidrojen sülfid saptanır. Bu duruma göre de yöntemler değişebilir.

Besi yerinde oluşan hidrojen sülfüri ortaya koymada, TSI (triple sugar iron agar), Kligler demirli Agar (KDA) Sulfid İndol-Motile (SIM) yarı katı agar, pepton iron agar (PIA) Bismut Sulfid Agar (BSA) vs. katı veya yarı katı besiyerlerinden yararlanılır. Bunların hepsinde kükürt, sodyum tiosulfat (Na2S2O3) bileşiği halindedir. Oluşan kükürtlü hidrojeni ortaya koymada indikatör olarak ferro sulfat (FeSO4), ya da ferroamonyum sulfat (Fe (NH4)2 SO4), ferrik sulfat (FeC6H5O7) halindedir.

Besi yerinden dışarı çıkan kükürtlü hidrojeni belirlemede ise, kurşun asetat emdirilmiş steril kağıt şeritlerden yararlanılır.

Materyal

1) Tüpte hazırlanmış SIM yarı katı besi yeri (bu ortam hidrojen sülfürü ortaya koyması yanı sıra indol ve hareket muayenesi için de kullanılır).
2) Muayene edilecek mikroorganizmaların saf ve taze kültürleri,
3) Kontrol pozitif (S. gallinarum, P. vulgaris) ve negatif (E. coli) kültürleri,
4) Eğer test sıvı ortamda yapılacaksa kurşun asetate emdirilmiş steril kağıt şeritleri (0.5 x 100 mm).

Metot

1) SIM besi yerine, mikroorganizma kültürleri batırılmış iğne ile dikine ekim yapılır.
) Sıvı besi yerlerine ekimler yapıldıktan sonra, sıvıya çok yakın gelecek tarzda kağıt şeritler sarkıtılır sıvıya değmemeli.
Tüpler 37°C de 2-7 gün inkubasyona bırakılarak her gün gözle kontrol edilirler.

Değerlendirme

1) SIM besi yerinde, inokulasyon hattı boyunca siyah rengin (demir sulfid, FeS) meydana gelmesi pozitif reaksioyn olarak değerlendirilir. Hiçbir değişiklik yoksa negatif olarak kabul edilir.
İnokulasyon hattından yanlara doğru yayılan üreme, hareketi ifade eder.
Besi yerinin üzerine Kovacs solusyonu konduğunda kırmızı rengin oluşumu indol'un varlığını bildirir.

2) Eğer sıvı ortamdan H2S çıkarsa, kağıttaki kurşun asetatla temasta kurşun sulfid meydana gelir ve kağıdın uç kısımları kararır (pozitif reaksiyon). Kağıtta hiç bir kararma yoksa negatif olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu durumda sıvı kültüre 0.5 cc 2N HCl ilave edilir ve tekrar kağıt şerit konur.

Kültür içinde H2S kalmışsa hemen dışarı çıkar ve kağıt kararır. Bu zaman yine pozitif olarak kabul edilir.

Dikkat edilecek hususlar

1) Yöntemlerin kullanılması araştırıcıya bağlıdır. Gerektiğinde her iki yöntemden de yararlanılabilir.
2) Hidrojen sulfürün saptanmasında kullanılan besi yerleri arasında farklar vardır. Bazısında pozitif reaksiyon veren (SIM), diğerinde (TSI) negatif verebilir veya biri zayıf diğeri kuvvetli olabilir.
3) Sıvı besi yerlerindeki pepton içinde yeterince kükürtlü bileşik olmayabilir. Bu taktirde sisteinli sıvı besi yeri hazırlanmalıdır.
4) Kağıt şeritler sıvı besi yerine değmemelidir.