Dekarboksilase Testi (arginin-lisin-ornitin)

Bu test, mikroorganizmaların, aminoasitlerdeki karboksil grubunu enzimatik olarak ayrıştırarak (dekarboksilasyon) amin ve korbondioksit meydana getirebilme yeteneğini belirlemek için kullanılır. Reaksiyon, dekarboksilase enzimi yardımıyla katalize edilir. Aminin meydana gelmesi ortamın pH sını yükseltir.

Testte kullanılan aminoasit dekarboksilase 'ler arginin, lisin ve ornitindir. Test, cins ve türleri birbirinden ayırmada önemli görevler yapar.


 

Mikroorganizma

Arginin

Lizin

Ornithin

Enterobacter cloacae

+

-

+

Enterobacter aerogenes

-

+

+

Salmonella typhi

+

+

-

Salmonella typhimurium

+

+

+

Proteus vulgaris

-

-

-

Klebsiella aerogenes

-

+

-

 

Dekarboksilasyon, irreversible ve nonoksidatif olup reaksiyon için koenzim pridoksal fosfata gereksinim gösterir. L-lisin aminoasidi, spesifik enzim olan lisin dekorboksilase yardımıyla dekorboksilize olarak kadaverin (diamin) ve karbondioksit meydana gelir.


 

L-orinitin aminoasiti, ornitin dekarboksilase spesifik enziminin katalitik etkisi ile bir diamin olan putresin ve karbondioksite ayrışır.


Bir aminoasit olan L-arginin başlıca 2 tarzda katabolize olur (arginin dehidrolase ve arginin dekarboksilase sistemleri).

1) Arginin dehildrolase sisteminde :


2) Arginin dekarboksilase sisteminde :

Yukarıdaki her iki reaksiyonda oluşan L-ornitin ve agmatin de daha ileri derecelere kadar katabolize olarak amin ve karbondioksite ayrışabilir. Dekarboksilase testi için bazı yöntemler (Moller, Falkow, vs.) geliştirilmiştir. Burada sadece Moller yöntemi bildirilmiştir.

Materyal

1) Her birinde ayrı ayrı % 1 oranında L-arginin, L-lisin ve L-ornitin bulunan 4-5 ml miktarında Miller ortamında birer tüp ve bir adet de kontrol (amino asitsiz) besiyeri, tüplerin üzerine 5 mm kalınlığında steril parafin konur.
2) Muayenesi yapılacak mikroorganizmaların saf ve taze sıvı kültürleri
3) Kontrol olarak K. aerogenes, P. vulgaris ve E. cloacae kullanılır.
4) Nessler ayıracı

Metot

Miller besiyerinin her birine, taze saf kültürlerden yeterince ekilir ve tüpler 37°C de 2-7 gün bırakılır. Kültürler her gün muayene edilir. Besiyerinde, önce glikozun fermantasyonu sonucu azot oluşması nedeniyle sarı bir renk meydana gelir. Sonra dekarboksilasyon meydana gelerek amin teşekkül eder ve besiyerinin pH sı yükselir ve mor bir renk alır (pozitif reaksiyon).

Değerlendirme

Pozitif reaksiyon :
Tüplerde mavi renk oluşumu
Negatif reaksiyon : Tüplerde sarı renk oluşumu
Kontrol tüp : Tüpte sarı renk oluşumu

Dikkat Edilecek Noktalar

1) Argininli tüpte pozitif reaksiyon meydana geldiğinde, besiyerinde amonyak (NH3) varlığı yönünden Nessler ayıracı ile kontrol edilmelidir.
2) Tüpler inkubasyonda uzun süre kalınca sarı ve mor renk meydana gelebilir. Bu durumda değerlendirmeden önce tüp hafifçe çalkalanmalıdır.
3) Tüplerin üzeri iyice işaretlenmelidir.
4) Amino asit içermeyen kontrol tüp, içindeki glikozun fermantasyonu sonu sarı renk göstermelidir.
5) Tüplerin değerlendirmesi 24 saatten önce yapılmalıdır. Çünkü, ilk defa sarı renk gösteren tüpler sonradan mor renk alırlar.
6) S. gallinarum, orinitini geç dekarboksilize eder (5-6 gün).
7) Tüplerin üstünde parafin bulunmalıdır. Çünkü, reaksiyon anaerobik koşullarda meydana gelir. Parafin, ekim yapıldıktan sonra ilave edildiği gibi, ekimden önce vasatla birlikte de sterilize edilebilir.