Fosfatase Testi

Bu test, özellikle, stafilokokların (koagulase pozitif) sentezledikleri fosfatase enzimini belirlemek amacıyla yapılır.

Reaksiyon, ortamda indikatör olarak bulunan fenolftalein difosfat'ı fosfatase enzimi yardımıyla ayrıştırarak serbest fenolftalein meydana getirir. Bu da alkali ile birleşince parlak pembe-kırmızı renk oluşur.


Materyal

1) İçinde, % 0.5 fenolftalein disfofat bulunan agar besi yeri (pH 7.3)
2) Mikroorganizmaların saf ve taze kültürleri
3) Kontrol pozitif (S. aureus) ve negatif (S. epidermidis) suşlarının kültürü
4) Ayıraç (% 40 NaOH solusyonu veya yoğun amonyum hidroksid, NH4OH)
5) Ekilmemiş tüp (kontrol tüp)

Metot

Mikroorganizma kültürlerinden fenolftalein fosfatlı agara ekim yapılır ve 37 °C de 1-2 gün inkube edilir. Bu sürenin sonunda, koloniler amonyak buharına tutulurlar (petri kutusunun kapağına 1 ml NH4OH konur ve kültür ters olarak kapatılır). Eğer sıvı besiyeri kullanılmışsa, tüplere sodyum hidrositten bir damla damlatılır.

Değerlendirme

Kolonilerde veya tüpte kırmızı rengin meydana gelmesi pozitif reaksiyonu gösterir. Negatif durumda renk değişikliği olmaz.

Dikkat edilecek noktalar

Alkali ilavesi çok az veya çok fazla olmamalıdır. Yanlış sonuç verebilir.