Malonat testi

Bu test, mikroorganizmaların besi yerlerine konan malonat'tan karbon kaynağı olarak yararlanabilme yeteneğini ölçmede kullanılır. Mikroorganizma cinslerini (Arizona (+), Salmonella (-), Klebsiella ve Enterobacter (+), E. coli (+) ayırmada işe yarar.

Materyal

1) Sodyum malonat buyyonu (açık yeşil renkte, pH 6.7, tüpte 5 ml)
2) Mikroganizmaların saf ve taze kültürleri
3) Kontrol pozitif (K. aerogenes) ve negatif (E. coli) suşlarının kültürleri
4) Yeterince ekilmemiş besi yeri

Metot

Kültürlerden buyyonlara ekim yapıldıktan sonra 37°C de 2-3 gün inkube edilir. Tüpler her gün gözle kontrol edilir.

Değerlendirme

Mikroorganizma tarafından malonatın kullanıldığı durumlada ortamın pH'sı 7.6 yükselebilir. Böyle alkali ortamda Prusya mavisi renk ortaya çıkar (pozitif reaksiyon). Herhangi bir reaksiyonun olmadığı durumlada, besi yerinin orijinal rengi (açık yeşil) muhafaza edilir (negatif reaksiyon). Glikozun fermentasyonu durumunda sarı renk meydana gelir (pH 6.0).

Dikkat edilecek noktalar

1) Bazı malonat pozitif mikroorganizmalar hafif alkali oluşturabilirler. Bunları değerlendirmede güçlük çekilir. Bu zaman inokule edilmemiş tüplerle kontrol edilir. Hafif mavilikte olsa pozitif olarak değerlendirilir.
2) Bazı malonat negatif bakteriler sarı renk meydana getirirler (glikoz fermentasyonu).