Potasyum Siyanid Testi

Bu test, mikroorganizmaların potasyum siyanid (KNC) içeren besi yerlerinde canlı kalma ve üreyebilme durumlarını belirlemek için kullanılır. Aynı zamanda testten, mikroorganizma cins (Citrobacter freundii (+), Salmonella (-), Arizona (-) Klebsiella (-), Enterobacter (+) ve E. coli (-) ve türleri (P. aeruginosa (+) ve Alcaligenes faecalis (-) ayırmada da işe yarar. Siyanid (CN) , bir sitokromoksidase inhibitörüdür. Demir içeren enzimler siyanid tarafından bloke edilirler. Siyanid demirle birleşerek enzimi inaktive eder. Sitokrom oksidase de ağır metalli bir pigment olup (ferro sitokrom oksidase) siyanidle birleşerek elektron transport mekanizmasını sekteye uğratır ve respirasyon durur. Oluşan inhibisyonun derecesi siyanid’in miktarı ile ilgilidir. Bazı mikroplar, ortamda 0.001 M siyanid bulununca üremezler.

Materyal

1) İçinde potasyum siyanid (1/13000 KCN) bulunan sıvı ortam ( pH 7.6 ve 1 ml).
2) Mikroorganizmaların saf ve taze kültürleri
3) Kontrol pozitif (P. aeruginosa veya K. aerogenes) ve negatif (E. coli) suşlarının kültürleri
4) Ekilmemiş tüpler

Metot

Kültürlerden siyanidli brotha ekim yapılır ve 37 °C de 1-3 inkube edilir.

Değerlendirme

Pozitif olgularda tüpte üreme yoktur. Negatif durumlarda üreme meydana gelir. Sonuçlar kontrollerle karşılaştırılarak değerlendirilir.

Dikkat edilecek noktalar

1) KCN çok zehirli olduğu için, bu teste çok gerekli olduğu zaman başvurulmalıdır. KCN solusyonu, pipetle ağız yardımıyla çekilmemelidir. KNC dumanları da teneffüs edilmemelidir. Şırıngadan yararlanılır.
2) Bazal ortamdaki pepton yoğunluğu %0.3 kadar olmalıdır. Yüksek konsantrasyon (%1) şüpheli sonuç verebilir (Salmonella 'larda).
3) KCN 'li besi yeri buzdolabı sıcaklığında 3-4 hafta muhafaza edilebilir.
4) Kültürlerden yapılan inokulasyonlar, bir bulanıklık oluşturmayacak durumda olmalıdır.
5) Siyanidli besi yerleri, içerlerine ferro sulfate ve alkali ilave edildikten sonra otoklava konmalıdırlar.