Kimyasal Maddelerle Kontrol

İnfeksiyöz ajanlarının giderilmesinde ve kontrol altına alınmasında başlıca 2 grup Kimyasal ajan kullanılmaktadır. Bunlardan birisi antimikrobial maddeler (kemoterapötikler: antibiyotik, sulfonamidler vs.) ve diğeri de dezenfektanlardır.

Antimikrobial maddeler (kemoterapötikler) daha ziyade hastalanan canlılardaki infeksiyon ajanların öldürülmesi ve böylece hastaların sağaltımı (bazen de koruyucu) amacıyla kullanılır. Bu tedavi uygulaması ile hem hasta iyileşir ve hem de patojenik etkenler etrafa yayılmamış ve yeniden infeksiyonların çıkışı da kontrol altına alınmış olur. Ancak, bazı durumlarda ilaçlar etkeni tam olarak öldüremez veya sadece üremesini durdurur. Ayrıca, hastalık süresinde veya tedavi sırasında da kullanılan ilaçlara karşı mikroplarda dirençlilik oluşabilir.

Dezenfeksiyon ise, genellikle, cansız olan objelerdeki hastalık etkenlerinin çeşitli yerlere, gıdalara, sulara ve canlılara bulaşmasını ve infeksiyonun yayılmasını önlemek için o spesifik etkene yönelik en etkili dezenfektan kullanılarak yapılan uygulamadır. Ancak, bazen genel amaçlı olarak suların dezenfeksiyonu için birkaç mikroorganizmaya yönelik de bir işlem yapılabilir. Dezenfektanlar (veya antiseptikler) ellerin, yaraların vs. temizliği için (patojenik ve nonpatojenik etkenlerin giderilmesinde) vücuda uygulanabilir. Böyle antiseptiklerin deriye zarar vermeyecek derecede sulandırılmış ve etkili olması gereklidir.

İlaçla sağaltım (medikasyon) ile dezenfeksiyon birbirini tamamlayan ve mikroorganizmaları kontrol altına almada yararlanılan çok önemli işlemlerdir. Biri diğerine tercih edilemez. İkisi birlikte uygulanırsa, kontrol altına alma başarıya ulaşabilir. Örn.Tifo hastalığı çıkan bir yerde şahıslar çok etkili antimikrobial maddelerle sağaltılırken, bütün cansız maddeler de (odalar, evler, barınaklar, sular, vs.) etkili bir veya iki etkin dezenfektanla çok iyi dezenfekte edilirse, infeksiyon kontrol altında tutulabilir. Eğer infeksiyon bir insan ve hayvan populasyonunda ortaya çıkmışsa, ayrıca hastalar, hastalıktan ve bulaşmadan şüpheliler özel bir sağaltıma alındıktan sonra, sağlam olanlara aşı da uygulanır. Hastalıklı bölgeye konan karantina da etkenin yayılmasını önler.

Böylece başlıca 5 önemli uygulama ile (medikasyon, dezenfeksiyon, sanitasyon, vaksinasyon ve karantina) hastalıklar kontrol altına alınmaya çalışılır.Bu kısım belgenin alt başlıklarının olduğu linkleri göstermektedir.


Bu kısım belgenin aynı dizinde bulunan başlıklarının olduğu linkleri göstermektedir.