B
B lenfosit Hümoral bağışıklıkta etkili olan, immünoglobulinleri sentezleyen lenfositlerdir.

Bacillus

Toprak ve havada bulunan, gıda maddelerinin bozulmalarında da rol oynayan çubuk şeklinde, spor oluşturan, kapsül oluşturan, bazılarında kamçı bulunan Gram pozitif bir bakteri cinsidir. Türlere göre değişmek üzere aerob ya da fakültatif anaerob olarak solunurlar. B. subtilis bu cinsin tipik üyesidir.

Bağışık Bir canlının dolaşım sisteminde, antijene karşı olan antikorları ya da T lenfositleri taşıması sonucu mikrop bulaşmasına dayanıklı olması.
Bağışıklık (imunite) Bir canlının dolaşım sisteminde, antijene karşı olan antikorları ya da T lenfositleri taşıması sonucu o maddeye karşı direnç kazanıp dayanıklı olması.

Baird - Parker Agar

Staphylococcus ve Micrococcus cinsi bakterilerin aranması / sayılması için kullanılan besiyeri. Genellikle yumurta sarısı - tellurit emülsiyonu, özel çalışmalarda kan ilavesi ile kullanılır. Daha fazla bilgi için tıklayın.

Bakteri Tek hücreli prokaryotik mikroorganizmalardır. Bir yaklaşıma göre Arke (arkebakteri) dışında kalan bütün prokaryotlara bakteri denilmektedir.

Bakteri Toksinleri

Bakteriler tarafından oluşturulan toksinler.

Bakterisidal Bakterisit etkisi olan.
Bakterisit Bakteri öldüren kimyasal maddelerin genel adı. Bakteri üzerindeki etki konsantrasyon ve süreye bağlıdır. Ayrıca bakınız; bakteriyostatik.
Bakteriüri İdrarda bakteri bulunması.

Bakteriyofaj

Bakteriye özgü virüs.

Bakteriyoloji

Mikrobiyolojinin bakterilerle ilgilenen dalı

Bakteriyosin Bazı bakteriler tarafından oluşturulan ve diğer bakteriler üzerinde olumsuz etki yapan antibiyotik benzeri maddeler.
Bakteriyostatik Bakterilerin gelişmesini durduran kimyasalların genel adı. Bakteri üzerindeki etki konsantrasyon ve süreye bağlıdır. Ayrıca bakınız; bakterisit.
Bakteroit Biyolojik azot fiksasyonu yeteneğinde olan ve baklagil kökünde görülen Rhizobium nodülü.
Barofil Yüksek hidrostatik basınçta optimum gelişme gösteren mikroorganizmalar.
Barotolerant Normal hidrostatik basınçta optimum gelişmekle beraber, yüksek basınca dayanıklı olan mikroorganizmalar.
Basidiomycetes Şapkalı mantarların bulunduğu fungi sınıfı.
Basil Çubuk şeklindeki bakterilerin genel adıdır. Örneğin Koch basili, koli basili vb.

Basit Boyama

Tek boya kullanılarak yapılan mikroskobik inceleme. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Bazidiyofor Karakteristik olarak Basidiomycetes sınıfı üyeleri tarafından bazidyum içinde oluşturulan spor.

Bazik Fuksin

Doku kesitlerinin ve bakterilerin boyanmasında kullanılan bir boya.

Bazofil Lökosit Sitoplazmasında bazofil granül ve S şeklinde loplu bir çekirdek bulunması ile diğer kan hücrelerinden ayırt edilen, kanda düşük oranda bulunan bir akyuvar tipi.

BCGI

5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-glucuronide. E. coli O157:H7 analizinde MUG yerine kullanılan substrat.

Bellek Hücresi Bağışıklık hafızasından sorumlu hücreler. Antijenlere ilk defa maruz kalınca çoğalmaları sınırlı olan uzun ömürlü B hücreleri ve T hücreleri. Hafıza hücreleri.

Besiyeri

Mikroorganizmaların geliştirilmesi, korunması vb. amaçlara uygun olarak hazırlanmış katı ya da sıvı ortamlar. Amaca göre genel, selektif, zenginleştirme vb. farklı bileşimlerde olur. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Beta Hemoliz

Kanlı agarda koloniler etrafında tamamen renksiz bir alan oluşması ile meydana gelen hemolizdir. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Bilateral Her iki tarafta da olan, iki taraflı.
Binomiyel Adlandırma Canlıları cins ve tür olmak üzere iki kelime ile tanımlayan sistem.

Bipolar

İki ucu veya iki kutbu olma durumu.

Bipolar Tomurcuklanma

Mayalarda her iki uçtan oluşan tomurcuklanma şekli.

Biyoteknoloji Canlı mikroorganizmalar ve/ veya enzimleri kullanılarak yapılan endüstriyel uygulama.

Biyotik

Canlılığa ait.

Biyotik Çevre

Bir organizmanın diğer organizmalarla olan ilişkilerinin yer aldığı çevre.

Biyotik Faktör

Canlı varlıkların hayatını önemli derecede etkileyen besin faktörü, yırtıcılık, rekabet, parazitlik gibi faktörler.

Biyotik Potansiyel

Bir popülasyonda ölümlerin en az, çoğalmalarında en yüksek düzeyde olması sonucu popülasyonun en çok artma oranı.

Biyotip

 

Bir organizmanın biyolojik ya da biyokimyasal tipi. Aynı biyotipte olan organizmalar kesin olarak aynı biyolojik ya da biyokimyasal karakteristikleri  gösterirler.  Belirli anahtar göstergeler doğada biyotiplerin dağılımı ya da salgınlarda biyotipleri belirlemek için kullanılır.
Blastokonidyum Mayalarda olduğu gibi tomurcuklanma ile oluşan spor.
Botulin Clostridium botulinum toksinleri. Ayrıca bakınız; botulizm ve Clostridium botulinum.

Botulizm

Clostridium botulinum toksinleri ile meydana gelen zehirlenme. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Boyama

Mikroorganizmaların mikroskop altında incelenmesi için  kullanılan teknikler. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Brain - Hearth Broth (Agar)

Genellikle zor gelişen bakterilerin geliştirilmesi için kullanılan besiyeridir. Özellikle Staphylococcus aureus 'da koagulaz testi için bakterinin bu besiyerinde geliştirilmesi önerilmektedir.

Breed Yöntemi

Genellikle çiğ sütte yapılan mikroskobik sayım. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Brucella Bruselloz da dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açan bakteri. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.
Brusellozis Brucella cinsi bakterilerin neden olduğu hastalık. Brucelloz.