Üremenin Kinetiği

Mayalarda üremenin kinetiği, bakterilere benzemektedir. Uygun sıvı ortamlarda üretilen maya hücrelerinde de başlangıç, latent faz, üreme (log.faz), durma ve ölme dönemleri bulunmaktadır. Generasyon zamanının hesaplanmasında aşağıdaki formülden yararlanılmaktadır.

     (log10Nt-log10No) 2.303                       log22   
m=¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ve  g = ¾¾¾¾
               (t -t0)                                              m

 

Bu formülde kullanılan işaretler :

m  = Spesifik üreme oranı  
to  = Başlangıç zamanı  
No = Başlangıçtaki hücre sayısı  
t    = Belli bir süre  
Nt = Belli süre sonundaki hücre sayısı  
g   = Generasyon zamanı

Bir örnekle açıklama :

No = 10 2 (başlangıçtaki hücre sayısı)  
Nt  = 104 (belli süre sonundaki hücre sayısı)  
t    = 3 saat ise,  
generasyon süresi,

          (4 - 2 ) 2.303                4.606  
m = ¾¾¾¾¾¾¾  = ¾¾¾¾¾ = 1.53 
                  3                          3  

        log2 2             0.693    
g = ¾¾¾¾¾  =  ¾¾   = 0.45 saat   
           m                1.53           

Bu örnekte generasyon zamanı 0.45 saattir. Diğer bir deyimle, maya hücresi her 27 dakikada bir defa ortadan bölünerek (veya tomurcuklanarak) çoğalmaktadır.