Moraxella

01. Genel Bilgiler

Moraxella ’lar Neisseriaceae familyasının Moraxella cinsi içinde yer alan bakterilerdir. Moraxella cinsi içinde bulunan M. bovis sığır gözlerinde bulunan ve infeksiyöz keratokonjunktivitis’e (pink eye) neden olur.

Moraxella ile ilgili klinik mikrobiyoloji bilgileri için buraya tıklayın. Moraxella türlerine gıdalarda da rastlanır.

02. Etiyoloji

M. bovis Gram negatif küt, kalın, uçları yuvarlak, tek veya ikili çomakçıklar şeklindedir. Uç uca eklenerek kısa zincirler oluşturabilirler. Fimbriaları vardır. Aerob, sporsuz, hareketsiz ve aside dirençsizdir. Optimal üreme sıcaklıkları 32-37 oC dir. Üreme gereksinimleri komplekstir ve zenginleştirilmiş kanlı veya serumlu besiyerlerinde ürerler. Çeşitli tipte koloniler oluştururlar. Fimbrialı suşlar kanlı agarda 1-3 mm çapında hemolitik koloniler oluştururlar. Bu koloniler agar yüzeyinden zor kaldırılırlar. Fimbrialı suşların otoaglutinasyon özellikleri vardır. Litik fajları saptanmıştır. M. bovis suşları oksidaz pozitif, glukoz, üreaz ve nitrat negatiftir. MacConkey agarda (Merck 1.05465) üremezler. Katalaz testi suşlar arsında farklılık gösterir. Suşların çoğu jelatini ve kazeini hidrolize eder, ayrıca esteraz, lipaz, fosfoamidaz, fosfataz, fibrinolizin ve hiyaluronidaz gibi enzimler salgılarlar. Penisiline çok duyarlıdırlar. M. bovis’in fimbriası, hemolizini, sitotoksini ve hidrolitik enzimi önemli antijenleri arasındadır ve infekte hayvanlarda bunlara karşı oluşmuş antikorlar bulunur. Agar-jel immundiffuzyon tekniği ile 6 serogrup (A-F) ve bu serogruplar içinde toplam 12 serotip bildirilmiştir.

03. Epidemiyoloji

M. bovis infeksiyonlarının kaynağı infekte hayvanların gözyaşı ve burun akıntılarıdır. Bulaşma hayvandan hayvana direk temas yoluyla veya mekanik vektör sinekler vasıtasıyla olur ve morbidite bazı sürülerde %80’e kadar ulaşabilir. İnfeksiyon yaz aylarında daha fazla görülür. Sığırların genetik farklılıkları infeksiyon duyarlılığının derecelerini etkiler.

04. Hastalık Belirtileri

Hastalık genellikle bir gözde başlar. Diğer göze daha sonra geçer. İnkübasyon süresi 3-5 gündür. İlk belirtiler blefarospazm, fotofobive seröz gözyaşıdır. Daha sonra korneada ödem ve ülserler görülebilir. İnfeksiyon kronik duruma geçip körlüğe de neden olabilir.

05. Laboratuvar Tanısı

Laboratuvara gözyaşı akıntısı veya göze değdirilen eküvyonlar gönderilir.

05.01. Bakteriyoskopi

Sürme preparatlardan yapılan Gram boyamada Gram negatif kısa, küt, çoğunlukla ikili kısa çomakçıklar görülür.

05.02. Kültür

Gözden alınan materyallerden kanlı agara veya 2.5 µg/ml kloksasilin içeren selektif kanlı agara ekim yapılır. Patojenik suşlar iki gün içinde besiyeri üzerine yapışan ve besiyerinde iz bırakan, hemolitik ve 1-3 mm çapında koloniler oluştururlar. Ayrıca, Tween 80 diferensiyel besiyeri kullanılabilir. Etken morfolojisi, negatif nitrat, pozitif, oksidaz, jelatin ve litmus milk özellikleri ile benzer bakterilerden ayrılır.

05.03. Hayvan deneyi

Farelerde bazı çalışmalar yapılmıştır. Genellikle, hayvan deneyi kullanılmaz.

05.04. Serolojik testler

M. bovis antikorları ELISA, Agar jel diffüzyon ve pasif hemaglütinasyon testleri ile saptanabilir.

06. Tedavi

Tedavide topik veya injeksiyon tarzında kloramfenikol, gentamisin, neomisin, penisilin ve kinolonlar kulanılır.

07. Korunma

Etkili bir aşısı yoktur. Hayvanların direk güneş ışınlarına maruz kaldıkları dönemlerde koruyucu antibiyotik uygulaması yapılabilir.

08. Kullanılan Besiyerleri

08.01. Kanlı Agar

Bu besiyeri ile ilgili ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın..


Bu sayfa 27778 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader